Οδηγίες μοριοδότησης για τους φαρμακοποιούς

Σχετικά με την αξία της μοριοδότησης για τους φαρμακοποιούς, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι:

  • η Άδεια Λειτουργίας φαρμακείου δεν επηρεάζεται από τη συγκέντρωση μορίων Δια Βίου Μάθησης (τουλάχιστον με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα).
  • Η συγκέντρωση των ετήσιων μορίων για πιστοποίηση της Δια Βίου Μάθησης αποτελεί ένα Πιστοποιητικό (αποδεικτικό) Γνώσεων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον κάτοχό του προς Οργανισμούς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδιωτικό τομέα και Χρηματοδότηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
  • Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και το ΙΔΕΕΑΦ βρίσκονται σε διαδικασία αναγνώρισης της πιστοποίησης που παρέχεται στους φαρμακοποιούς της Ελλάδας και από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα, ώστε να αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ παρακολούθησης εξειδικευμένων μαθημάτων, όπως πχ Σεμινάρια Α’ Βοηθειών, Ομοιοπαθητικής κλπ, αποτελεί αποδεικτικό γνώσης, που μπορεί να συνδέεται με αποκλειστικότητα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Στην πρώτη εκπαιδευτική περίοδο 2016-2020, κάθε φαρμακοποιός είχε τη δυνατότητα να συμπληρώσει 100 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Η νέα εκπαιδευτική περίοδος ξεκίνησε από την 1/1/2021 και θα διαρκέσει μέχρι 31/12/2023, δηλαδή για μία τριετία. Ο ελάχιστος αριθμός μορίων ανά έτος για κάθε φαρμακοποιό θα ανέρχεται σε 30, συνολικά δε για την περίοδο 2021-2023 σε 90 μόρια, με τη δυνατότητα αναπλήρωσης στη διάρκειά της τυχόν απωλειών μεταξύ των ετών.

Τα μόρια συμπληρώνονται είτε με τη συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια), που έχουν λάβει μοριοδότηση, είτε με την παρακολούθηση των διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) του ΙΔΕΕΑΦ.

Συγκεκριμένα:

A.      Επιστημονικές εκδηλώσεις: Κάθε επιστημονική εκδήλωση, που έχει υποβάλει αίτημα μοριοδότησης στο ΙΔΕΕΑΦ, προσφέρει έναν αριθμό μορίων. Η απόφαση για τον αριθμό μορίων κάθε εκδήλωσης λαμβάνεται από την Επιτροπή Μοριοδότησης του ΙΔΕΕΑΦ, κατόπιν αίτησης του οργανωτή επιστημονικού φορέα (βλ. Οδηγίες μοριοδότησης).  Προκειμένου να μοριοδοτηθεί ο φαρμακοποιός για την παρακολούθησή μιας επιστημονικής εκδήλωσης, πρέπει:

·         Να έχει εγγραφεί στην πλατφόρμα του ΙΔΕΕΑΦ και να έχει λάβει τον αριθμό ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΔΕΕΑΦ,

·         Να εγγραφεί στην εν λόγω εκδήλωση, με χρήση του αριθμού ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΔΕΕΑΦ,

·         Να παρακολουθήσει την εκδήλωση για χρονική διάρκεια όχι μικρότερη του 60% της συνολικής διάρκειας.

Η εγγραφή και ο χρόνος παρακολούθησης γίνεται ηλεκτρονικά, με ευθύνη του διοργανωτή φορέα.

Μετά τη λήξη της εκδήλωσης, ο διοργανωτής φορέας ενημερώνει το ΙΔΕΕΑΦ για τους φαρμακοποιούς που δικαιούνται μοριοδότησης, ώστε να ενημερωθούν οι ατομικές τους καρτέλες.

 

B.      Διαδικτυακά σεμινάρια (webinars):  Κάθε webinar προσφέρει ένα (1) μόριο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους φαρμακοποιούς που το παρακολουθούν. Η καταγραφή των μορίων αυτών γίνεται αυτόματα, εφόσον:

·         Ο φαρμακοποιός έχει πραγματοποιήσει είσοδο στην πλατφόρμα του ΙΔΕΕΑΦ με τους κωδικούς του,

·         Ολοκληρώσει την παρακολούθηση κάθε σεμιναρίου απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που υποβάλλεται στο τέλος του,

·         Μοριοδότηση προσφέρεται για διάστημα έξι (6) μηνών από την πρώτη εκπομπή κάθε σεμιναρίου. Μετά τους έξι μήνες, υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης, αλλά όχι μοριοδότησης.

 

Μοριοδότηση μπορούν να λάβουν μόνο πτυχιούχοι φαρμακοποιοί, ασχέτως επαγγελματικής ιδιότητας. Υπάλληλοι φαρμακείου ή στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών χωρίς πτυχίο φαρμακευτικής και φοιτητές Φαρμακευτικής μπορούν να παρακολουθήσουν τα webinars, χωρίς όμως τη δυνατότητα μοριοδότησης.