Οδηγίες μοριοδότησης για τους φαρμακοποιούς

Κάθε φαρμακοποιός οφείλει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 100 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, στο διάστημα από 1/1/2016 έως 31/12/2020.

Η συλλογή των μορίων είναι αθροιστική και δεν απαιτείται ελάχιστος ετήσιος αριθμός μορίων. Αρκεί συνολικά να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 100 μόρια στο παραπάνω χρονικό διάστημα.

Τα μόρια συμπληρώνονται είτε με τη συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια), που έχουν λάβει μοριοδότηση, είτε με την παρακολούθηση των διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) του ΙΔΕΕΑΦ.

Συγκεκριμένα:

A.      Επιστημονικές εκδηλώσεις: Κάθε επιστημονική εκδήλωση, που έχει υποβάλει αίτημα μοριοδότησης στο ΙΔΕΕΑΦ, προσφέρει έναν αριθμό μορίων. Η απόφαση για τον αριθμό μορίων κάθε εκδήλωσης λαμβάνεται από την Επιτροπή Μοριοδότησης του ΙΔΕΕΑΦ, κατόπιν αίτησης του οργανωτή επιστημονικού φορέα (βλ. Οδηγίες μοριοδότησης).  Προκειμένου να μοριοδοτηθεί ο φαρμακοποιός για την παρακολούθησή μιας επιστημονικής εκδήλωσης, πρέπει:

·         Να έχει εγγραφεί στην πλατφόρμα του ΙΔΕΕΑΦ και να έχει λάβει τον αριθμό ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΔΕΕΑΦ,

·         Να εγγραφεί στην εν λόγω εκδήλωση, με χρήση του αριθμού ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΔΕΕΑΦ,

·         Να παρακολουθήσει την εκδήλωση για χρονική διάρκεια όχι μικρότερη του 60% της συνολικής διάρκειας.

Η εγγραφή και ο χρόνος παρακολούθησης γίνεται ηλεκτρονικά, με ευθύνη του διοργανωτή φορέα.

Μετά τη λήξη της εκδήλωσης, ο διοργανωτής φορέας ενημερώνει το ΙΔΕΕΑΦ για τους φαρμακοποιούς που δικαιούνται μοριοδότησης, ώστε να ενημερωθούν οι ατομικές τους καρτέλες.

 

B.      Διαδικτυακά σεμινάρια (webinars):  Κάθε webinar προσφέρει ένα (1) μόριο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους φαρμακοποιούς που το παρακολουθούν. Η καταγραφή των μορίων αυτών γίνεται αυτόματα, εφόσον:

·         Ο φαρμακοποιός έχει πραγματοποιήσει είσοδο στην πλατφόρμα του ΙΔΕΕΑΦ με τους κωδικούς του,

·         Ολοκληρώσει την παρακολούθηση κάθε σεμιναρίου απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που υποβάλλεται στο τέλος του,

·         Μοριοδότηση προσφέρεται για διάστημα έξι (6) μηνών από την πρώτη εκπομπή κάθε σεμιναρίου. Μετά τους έξι μήνες, υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης, αλλά όχι μοριοδότησης.

 

Μοριοδότηση μπορούν να λάβουν μόνο πτυχιούχοι φαρμακοποιοί, ασχέτως επαγγελματικής ιδιότητας. Υπάλληλοι φαρμακείου ή στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών χωρίς πτυχίο φαρμακευτικής και φοιτητές Φαρμακευτικής μπορούν να παρακολουθήσουν τα webinars, χωρίς όμως τη δυνατότητα μοριοδότησης.