Σκοπός του Ι.Δ.Ε.Ε.Α.Φ.

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του καταστατικού του

Σκοπός της εταιρείας είναι η άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων: Η ανάληψη και εκτέλεση έναντι αμοιβής, είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία με αντίστοιχες εταιρείες, είτε με ανάθεση σε αυτές αποκλειστικώς ή και με σύμβαση υπεργολαβίας, τόσο εις την Ελλάδα όσο και εις το εξωτερικό των εξής δραστηριοτήτων:

1. Ενημέρωσης, δηλαδή η συνεχής έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) και των φαρμακοποιών για τις εξελίξεις πάνω σε επιστημονικά ή κλαδικά θέματα, ή σε θέματα δημόσιας υγείας, φαρμακευτικής αγοράς κλπ.

2. Εκπαίδευσης, δηλαδή η συνεχής και δια βίου πιστοποιημένη εκπαίδευση των φαρμακοποιών και των βοηθών τους.

3. Πιστοποίησης, δηλαδή η επιστημονική πιστοποίηση των φαρμακοποιών σε εξειδικευμένα αντικείμενα που αφορούν τόσο φάρμακα όσο και προϊόντα φροντίδας υγείας (καλλυντικά, ΜΥ.ΣΥ.ΦΑ.) και συμπληρώματα διατροφής, τα οποία προωθούνται μέσω των φαρμακείων. Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών η Εταιρεία δύναται να συνεργάζεται με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να επιτυγχάνεται η πιστοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να παρέχεται εις τους εκπαιδευόμενους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

4. Οργάνωσης εκδηλώσεων, δηλαδή η Εταιρεία δύναται να οργανώνει σε συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες, ειδικής μορφής εκδηλώσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης φαρμακοποιών και κοινού, όπως και εκπαιδευτικά σεμινάρια σε τακτικό αριθμό και χρονική περίοδο τόσο συμβατικά όσο και ηλεκτρονικά κλπ.

5. Οιανδήποτε άλλη δραστηριότητα, συναφής με τις ανωτέρω ή με την άσκηση και την προβολή του επαγγέλματος του φαρμακοποιού και την εξυπηρέτηση της Δημόσιας Υγείας.

6. Η διενέργεια πάσης πράξεως και επιχειρήσεως παρεμφερούς, συναφούς ή δυναμένης να υποβοηθήσει την πραγματοποίηση των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών.