Μοριοδότηση επιστημονικών φαρμακευτικών εκδηλώσεων

Σχετικά έγγραφα:
Φόρμα μοριοδότησης (doc) | Φόρμα μοριοδότησης (pdf)

 

 1. Επιτροπή Μοριοδότησης ΙΔΕΕΑΦ

Η ευθύνη για τη μοριοδότηση των επιστημονικών φαρμακευτικών εκδηλώσεων ανήκει στην Επιτροπή Μοριοδότησης του ΙΔΕΕΑΦ, η οποία συστήνεται από το ΙΔΕΕΑΦ και στην οποία συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και άλλοι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους.

Αρμοδιότητα της Επιτροπής Μοριοδότησης του ΙΔΕΕΑΦ είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων των οργανωτών επιστημονικών φαρμακευτικών εκδηλώσεων για μοριοδότηση των συμμετεχόντων σε αυτές, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΕΑΦ, www.ideeaf.gr, στο menu "ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ", περιέχονται το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο φάκελος με την έντυπη αίτηση συμπληρωμένη και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται συστημένα στα γραφεία του ΙΔΕΕΑΦ, υπόψη της Επιτροπής Μοριοδότησης, τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  1. Συμπληρωμένο το έντυπο μοριοδότησης (συνάπτεται)

  2. Το ωριαίο πρόγραμμα της Εκδήλωσης όπου θα αναφέρονται τα θέματα και τα ονόματα των ομιλητών/εκπαιδευτών σε αντιστοιχία

  3. Κατάλογος με τα ονόματα και τους τίτλους των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής.

  4. Κατάλογος με τα ονόματα και τους τίτλους των ομιλητών

  5. Δείγμα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης το οποίο θα διανέμεται στους συμμετέχοντες για την αξιολόγηση της Εκδήλωσης.

  6. Δείγμα του πιστοποιητικού/βεβαίωσης παρακολούθησης, που θα διανέμεται στους συμμετέχοντες.

  7. Στοιχεία επικοινωνίας με τον επιστημονικό φορές, το γραφείο οργάνωσης και τους υπευθύνους της διοργάνωσης.

  8. Αντίγραφο του καταθετηρίου του ποσού των εξόδων που αντιστοιχεί σε κάθε εκδήλωση (βλ. ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΊΟΥ)

 • Σε περίπτωση που ο διοργανωτής της Εκδήλωσης είναι ομάδα φαρμακοποιών, η μη επιστημονικός φορέας θα πρέπει, μαζί με τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα, να επισυνάπτεται ΕΓΚΡΙΣΗ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΑΙΓΙΔΑ της Εκδήλωσής από Επιστημονικό φορέα

 • Σε περίπτωση που ο διοργανωτής είναι Πανεπιστημιακό τμήμα, θα πρέπει να λαμβάνεται έγκριση του προγράμματος της Εκδήλωσης από την Φαρμακευτική Σχολή.

 • Εάν ο διοργανωτής είναι Επιστημονικός φορέας (πχ Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, Επιστημονικές Εταιρείες) δεν απαιτείται έγκριση

 1. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

  1. Για τη μοριοδότηση των φαρμακοποιών κάθε εκδήλωσης θα πρέπει, με ευθύνη του οργανωτή φορέα, να λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής και παρακολούθησης της εκδήλωσης. Η εγγραφή των φαρμακοποιών γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση του αριθμού ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΔΕΕΑΦ, που αποκτάται κατά την εγγραφή τους στην πλατφόρμα ΙΔΕΕΑΦ.

  2. Μοριοδοτούνται οι φαρμακοποιοί οι οποίοι:

   • με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% της χρονικής διάρκειας της εκδήλωσης.

   • έχουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της εκδήλωσης, που συμπληρώνεται μετά το πέρας της και παραδίδεται στον οργανωτή φορέα.

  3. Μετά το τέλος της Εκδήλωσης, αποστέλλονται προς το ΙΔΕΕΑΦ τα εξής:

   • Κατάλογος των μοριοδοτούμενων φαρμακοποιών, με τους αριθμούς ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΔΕΕΑΦ,

   • Συγκεντρωτικό έγγραφο με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Εκδήλωσης.

 

 1. ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕΦ για ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Ο διοργανωτής φορέας, ή η εταιρεία οργάνωσης (PCO) κάθε εκδήλωσης οφείλει να καταθέτει ένα ποσόν στον τραπεζικό λογαριασμό του ΙΔΕΕΑΦ για την αίτηση μοριοδότησης, έναντι τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, ως εξής:

Μέχρι 150 συμμετέχοντες

100 €

151 – 500 συμμετέχοντες

200 €

501 – 1,000 συμμετέχοντες

250 €

1,001 – 2,000 συμμετέχοντες

300 €

Περισσότεροι από 2,000 συμμετέχοντες

Σεμινάρια μέσω διαδικτύου

500 €

100 € / σεμινάριο

 

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

  (για ζωντανές εκδηλώσεις)

Μία ώρα

1 μόριο

Μισή ημέρα (πρωί ή απόγευμα)

έως 3 μόρια

Ολόκληρη ημέρα

έως 6 μόρια

Δύο ημέρες

έως 10 μόρια

(για webinars)

Ανά σεμινάριο

(ανεξαρτήτως διάρκειας, άνω των 45')

1 μόριο

 

Ο αριθμός των μορίων εξαρτάται από το πρόγραμμα, τους ομιλητές, την επιστημονική επιτροπή κλπ.